GINOP Plusz-1.2.1-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

TERVEZET ALAPJÁN KÉSZÜLT, A VÉGLEGES VÁLTOZAT MÉG MÓDOSULHAT

Keretösszeg: 200 milliárd Ft

Támogatási kérelmek várható száma: 1000 – 3000 db

Támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft

  A pályázatok benyújtására tervezett időszakok:

  1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig
  2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig
  3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig
  4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig

  A támogatási kérelmeket szakaszosan lehet benyújtani.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg. 

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 130%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

  Támogatás mértéke, formája:

  Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

  A projekt maximális elszámolható összköltsége

  A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint, de nem lehet több mint az utolsó lezárt üzleti év árbevétel másfélszerese. 

  A támogatás mértéke, összege

  Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.
  A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

   

  * A 3. és 4. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban
  megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.
  ** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település. 

  A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év végén lefolytatott eredményességmérést – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg kapott tájékoztatás alapján az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig visszafizeti. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumokat a felhívás 8.3 pontja tartalmazza.

  A vizsgált mutatók:

  • Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése. (A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya)
  • Vállalkozói tudás bővítése (Mintaüzem, validált zöldítési terv, ökocímke,BÉT, Országos Vállalati Mentorprogram stb)
  • Projekt hatékony végrehajtása (max 3 módosítási igény)

   

  Előleg igénylése

  Azonnali előleg a TO hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a, de legfeljebb 566 370 000 Ft.

   

  Támogatást igénylők köre

  Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

   

  A támogatást igénylőnek az előző pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

   

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését (min. 200.000 Ft/ eszköz). Egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése IS támogatható!

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el, ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 800,- Ft/nm fajlagos költséget bruttó alapterületre vetítve, ingatlan átalakítás nettó 272.500 Ft/nm (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete);

  A jogszabályban előírt engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia, amennyiben az releváns! Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.

  Az ingatlan korszerűsítés költsége között kizárólag vízszintes, függőleges szigetelés, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése.

  Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 5106 Ft/m3 összeget.

  Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 22 966 Ft/m2 összeget.

  Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 36 300 Ft/m2 összeget.

  Felújítási költségek során festés, burkolás, térkövezés nem számolható el!

  b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő (https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon), nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

  c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének meg kell egyeznie a megvalósítási helyszínnel.

  d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

  e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia

  előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el, nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése és amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre).

  Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és ebből kötelezően megvalósítandó a Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevétele tevékenység.

  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

  24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.

  Műszaki és szakmai elvárások

  a) Nem támogatható azon projekt:

  • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel másfélszeresét;
  • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
  • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
  • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
  • amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta, amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
  • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul.

  b) A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista

  c) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás a forgalmazói kapcsolatról.)

  A projekt területi korlátozása:

  Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

  A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő (támogatási kérelem benyújtását megelőző) legalább 60 napja bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

  Fenntartási kötelezettség

  A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

  Fontos tudnivalók

  Rendelkezésre álló forrás

  A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft.

  Igényelhető támogatás

  minimum 10.000.000 Ft – 629.300.000 Ft

  Támogatható tevékenységek

  Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • Technológiafejlesztés
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • Projekt-előkészítés

   

   Támogatást igénylők köre

   Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
   • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
   • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
   • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
   • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

   A támogatást igénylőnek az előző pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

   Előleg mértéke

   Azonnali előleg a TO hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a, de legfeljebb 566 370 000 Ft.

   Projekt területi korlátozása

   Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

   A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő

   24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.

   További tájékoztatásért kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal, aki a hét minden napján egy ingyenes konzultáció keretében naprakész információkkal tud Önnek szolgálni a támogatás igénybevételének menetével és részleteivel kapcsolatban.

   Forrás: MÁK és a palyazat.nav.gov.hu

   SZAKMAI
   TAPASZTALAT

   SZAKÉRTŐ
   CSAPAT

   MINŐSÉGI
   ALAPANYAGOK

   INGYENES
   TANÁCSADÁS